بیمه اتومبیل

1-   اتومبیل

در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت هاي درون شهري و ميان شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خيابان ها و جاده ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي ، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت های جاني و مالي رو به رو شويم. شرکت سهامي بيمه آسيا به منظور ارائه خدمات مناسب ، پوشش هاي خود را در سه بخش به هموطنان عزيز عرضه مي کند.

بیمه شخص ثالث

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه حوادث سرنشین

 

1-1)بیمه شخص ثالث

براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث ،نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه ای را بیشتر احساس کرده اند.

 

بیمه نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی – بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثا لث یکی از انواع بیمه نامه های مسئولیت است و با آن که بیمه های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/47 می باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه نامه باشند ودارا بودن آن اجباری می باشد.به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، درصورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه نمایند.

 

تعریف بیمه گر

شرکت و یا موسسه بیمه مجاز به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می نمایند.

    

تعریف بیمه گذار

شخص یا موسسه ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه نامه ذکر شده باشد. 

مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیه مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه نامه (بیمه گذار) تلقی می شود.

 

اشخاص ثالث

کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي شوند .

اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه نامه (ثالث) تلقی می شوند به استثنای اشخاص زیر:

 1. بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه
 2. کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه
 3. همسر، پدر، مادر اولاد، اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار درصورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یا بیمه گذار مشمول حادثه باشند
 4. راننده ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی گردد ولی درصورت تصادف دو و یا چند وسیله نقلیه رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده اند احتساب خواهد شد.

در صورتی که راننده وسیله نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت های پرداخت شده را مسترد دارد.

 

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

 1. اصل گزارش مقامات انتظامی (کروکی)
 2. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه و زیاندیده
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 8. ارائه  فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث (با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی)

 1. اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی (کروکی غیر سازش)
 2. اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 3. اصل برگ اعلام خسارت (کوپن بیمه نامه)
 4. اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده و تصویر گواهینامه مقصر حادثه
 5. اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
 6. اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
 7. اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
 8. گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
 9. نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 10. رای صادره و یا صورت جلسه سازش
 11. حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
 12. ارائه  فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات

مدارک لازم جهت خسارت مالی بیمه شخص ثالث (بدون گزارش مقامات انتظامی)

 1. اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
 4. اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
 5. حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
 6. مراجعه وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده
 7. اصل فاکتور رسمی لوازم، داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

 

 

مدارک لازم جهت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث

 1. اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
 2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر
 3. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
 4. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
 5. تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
 6. تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادف یا کارشناسان رسمی دادگستری
 7. تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی (قبولی تقصیر طرفین حادثه)
 8. تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی (جهت مصدومین )
 9. تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل (جهت متوفین )
 • 9-1- معاینه جسد
 • 9-2- جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
 • 9-3- انحصار وراثت نامحدود
 • 9-4- قیم نامه (در صورت وجود صغیر)
 • 9-5- تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
 • 9-6- تصویر شناسنامه اولیا ء دم (بازماندگان)
 • 9-7- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در اعتراض هر یک از طرفین)

1-2) بیمه بدنه اتومبیل

 

دراین نوع بیمه نامه اتومبیل بیمه شده درمقابل خطرات سرقت کلی وآتش سوزی ؛انفجار وتصادف تحت پوشش قرارگرفته وخسارات جزئی وکلی وارده به اتومبیل بیمه شده اعم ازدستمزد تعمیرات وارزش لوازم به قیمت روزحادثه پرداخت        می شود . باپرداخت حق بیمه اضافی می توان خطرات دیگری رانیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد ازقبیل :

 

1   سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافي :

درصورتی کــــه خــودروسواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می تواند باپرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو رابدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قراردهد حداکثر تــــــــعهد بیمه گر20% ارزش موردبیمه حداکثر ده میلیون ریال میباشد. وسواری هـــای بـامـــورد استفاده تـــاکسی وکــرایه وازایـــن قبیل تحت ایــــــن پوشش اضافی قـرارنمی گیرد.

 

2    بيمه هزينه اياب و ذهاب:

عبارتست ازعدم استفاده ازوسیله نقلیه بدلیل یکی ازخسارات مشمول تعهد بیمه گر (باستثناء سرقت ) حداکثرهزینه ایاب وذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000 ریال خواهد بود ومدت آن ازسی روز درسال تـــــجاوزنخواهد کرد . این پوشش فقط انحصار به سواریهای شخصی دارد.

    

3    بيمه حوادث شخصي:

توسط این پوشش اضافی بیمه گذار درتمام مدت بیست وچهار ساعت شبانه روز ودرتمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرارمی گیرد.

راننده اتومبیل نیزدرصورتیکه شخصی بغیرازبیمه گذار باشد وبراثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرارمی گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه ای 75سال تمام میباشد.

مبلغ سرمایه بیمه حوادث درصورت فوت مبلغ 600.000.000ریال ودرصورت نقص عضو و یاازکارافتادگی دائم ( کلی وجزئی ) حداکثر تا مبلغ 600.000.000 ریال میباشد.

 

4.    بیمه خطر طبیعی : (سیل وزلزله وطوفان)

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیه مورد بیمه تحت پوشش قرارگرفته اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل وزلزله وطوفان صورت گیرد ووسیله نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی ازاین حوادث راپرداخت می نماید.

 

5.    پوشش تکمیلی شامل :

5.1. پوشش شکست شیشه به تنهایی وبه عللی غیر از خطرات اصلی : بـــا پرداخت حق بیمه اضافی خسارت مربوط به شکست شیشه خودروی مورد بیمه به تنهایی وبه عللی غیرازخطرات اصلی تحت پوشش این بیمه میباشد.

5.2. پوشش خسارت ناشی از رنگ ، مواد اسیدی یا شیمیایی : بـــــاپــــرداخت حق بیمه اضافی خسارتهای ناشی ازاثرانواع گازها ،اسیدها ،مواد روغنی تحت پوشش بیمه ای میباشد.

نرخ تخفیف عدم خسارت

درصورت عدم دریافت خسارت ازمحل بیمه نامه بدنه درزمان تمدید به بیمه نامه به نام بیمه گذار دارای حسن سابقه حق بیمه بیمه نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت میگردد.

 

سال های بیمه ای

درصد تخفیفات

سال دوم بیمه ای

25%

سال سوم بیمه ای

35%

سال چهارم بیمه ای

45%

سال پنجم بیمه ای به بالا

60%

 

فرانشیز

قسمتی ازمبلغ خسارت که میزان آن درشرایط بیمه نامه تعیین می شود بعنوان فرانشیز به عهده بیمه گذار خواهد بود.

فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیه زمینی بشرح زیر میباشد:

فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث:

 • خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
 • فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق الذکر.
 • فرانشیز خسارت ناشی از آتش سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
 • فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (بجز سرقت) 10% مبلغ خسارت.
 • فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد. 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

 

 

 

مدارک لازم جهت خسارت بیمه بدنه

 1. گزارش مقامات انتظامی
 2. اصل بیمه بدنه
 3. اصل و تصویر کارت وسیله نقلیه (پشت و رو کارت)
 4. اصل و تصویر گواهینامه راننده زمان حادثه (پشت و رو گواهینامه)
 5. اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه (پشت و رو بیمه نامه)
 6. اصل و تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه

1-3) بیمه سرنشین اتومبیل

 

شرایط بیمه نامه مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه (شخص ثالث) و بیمه حوادث سرنشین

الف- بیمه حوادث سرنشین:

سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در هر حال توقف، و در این بیمه نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بیمه شخص ثالث می باشد. گروه اول شامل بیمه گذار، مالک یا راننده اتومبیل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار می باشد. 

قابل ذکر است تعهد بیمه گر در زمینه بیمه حوادث سرنشین با توجه به حق بیمه اعلام شده طبق جدول فوق برای سرنشین انواع وسیله نقلیه با شرایط ذیل می باشد:

 • انواع سواری به تعداد ظرفیت مجاز
 • انواع بارکش به تعداد 2 نفر
 • انواع اتوکار
  • مینی بوس ها، راننده و کمک
  • اتوبوس ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک (امکان تحت پوشش قرار گرفتن کل سرنشین انواع اتوکار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه نیز می باشد)
 • انواع موتورسیکلت 1 نفر

در حال حاضر در بیمه حوادث سرنشین امکان ارائه پوشش های بیمه ای متنوع با تعهدات حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت فوت و نقص عضو و حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر پنجاه و پنج میلیون ریال هزینه های پزشکی برای انواع وسایل نقلیه به استثناء موتورسیکلت با پرداخت حق بیمه متعلقه وجود دارد.

درخصوص بیمه حوادث سرنشین انواع موتورسیکلت حق بیمه اعلام شده در جداول فوق فقط در مقابل تعهد حداکثر ده میلیون ریال فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی حداکثر یک میلیون ریال می باشد.

 

 

 

 

آدرس ما

آدرس:
خیابان نلسون ماندلا(جردن)ابتدای دستگردی غربی (ظفر)شماره 265 برج پم طبقه 9 واحد 3
تلفن:
(021) 88209951-3
فاکس:
(021) 88879563
وب سایت:
www.nik-co.com
ایمیل:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

درباره ما

شرکت خدمات بیمه ای نیک اندیش رو به نمایندگی از بیمه آسیا از سال 1381 فعالیت رسمی خود را در صنعت بیمه آغاز نموده است.

ما را دنبال کنید